Maria Mater Gratiae

04-11
2012

≪Maria, Mater gratia, Mater misericordiæ [...].≫ Aspectes iconogràfics entorn de la Mare de Déu del mantell i els ordes mendicants

Esplèndidament estudiada per Gabriel Llompart, la iconografia de la Mare de Deu del Mantell va gaudir d'una amplia acceptació en els diversos regnes que abraçava la península Iberica en els segles del gòtic. Arreu dEuropa, diverses institucions eclesiàstiques i ciutadanes van tenir un paper específic pel fet de voler destacar-se per la singularitat de ser protegides pel mantell de Maria, una particularitat que va minvar a partir del Concili de Trento.

En la difusió de la imatge de la Mare de Deu del Mantell cal tenir present les diverses reproduccions il·luminades que es van fer de l’Speculum Humanæ Salvationis, còdex que desenvolupa la intercessió de Maria davant de Crist en favor de sant Francesc i sant Domènec i que la interrelaciona amb la protecció del mantell de la Mare de Déu i la Dona Apocalíptica.

Un dels poemes de Les trobes en lahors de la Verge, escrites pel poeta valencià Joan Moreno en el segle XV, sintetitza el doble paper de Maria com a intercessora i alhora com a protectora: ≪Tots els meus drets, mare, de Déu serena / Tinc ia perduts, si vos nom advocau / Ab vostre fill, senora ’m concordau / Sots lo mantell, cobriu la mia esquena.≫ Francesc Ruiz i Quesada.