Els Borrassà i les canòniques de Girona

13-08
2015

Ruiz i Quesada, F.
«Els Borrassà i les canòniques de Girona»
Lambard, Barcelona, 2000, XII, p.117-147 i 211-213.