Retrotabulum n.2

28-02
2012

Retrotabulum n.2Entre l’Hermon i la muntanya santa del salmista. Lluís Desplà a la Pietat de Bartolomé Bermejo

En aquest estudi tractem la iconografia de l’obra més magistral de Bartolomé Bermejo, la Pietat Desplà, i està centrat principalment en la figura del seu comitent. Una composició que neix d’una Anunciació i s’eternitza a la Jerusalem celeste i una pintura que té com a testimonis d’excepció la tristor anímica de Lluís Desplà i la promesa d’un desenllaç feliç.

Es dona a conèixer un ardiaca que, gràcies al paisatge, s’identifica amb el salmista exiliat i també diversos aspectes iconogràfics fins ara inèdits, com la presència de l’arcàngel sant Gabriel i l’Anunci als pastors o la Columna de la Fortalesa. Amb la companyia del salmista i la genialitat de Bermejo descobrim al lector la muntanya de l’Hermon, el mont Missar, les cascades del Jordà i la meravellosa Fortalesa de Déu trinitari. L’ànima celestial de Desplà ens du a l’arbre de la Creu: la porta de la Ciutat de Déu. En observar-la, es fa palesa la presència d’un altre protagonista ple de simbolisme: l’arquer. Francesc Ruiz i Quesada


Entre el Hermón y la montaña santa del salmista. Lluís Desplà en la Piedad de Bartolomé Bermejo

En este estudio se trata la iconografía de la obra más magistral de Bartolomé Bermejo, la Piedad Desplà, y está centrado principalmente en la figura de su comitente. Una composición que nace de una Anunciación y se eterniza en la Jerusalén celeste y una pintura que tiene como testimonios de excepción la tristeza anímica de Lluís Desplà y la promesa de un desenlace feliz. Se da a conocer un arcediano que, gracias al paisaje, se identifica con el salmista exiliado y también diversos aspectos iconográficos hasta ahora inéditos, como la presencia del arcángel san Gabriel y el Anuncio a los pastores o la Columna de la Fortaleza. Con la compañía del salmista y la genialidad de Bermejo, descubrimos al lector la montaña del Hermón, el monte Missar, las cascadas del Jordán y la maravillosa Fortaleza de Dios trinitario. El alma celestial de Desplà, nos lleva al árbol de la Cruz: la puerta de la Ciudad de Dios. Al observarla, se corrobora la presencia de otro protagonista lleno de simbolismo: el arquero. Francesc Ruiz i Quesada


Between the Hermon and the Saintly mountain of the psalmist. Lluis Despla in the Piedad by Bartolome Bermejo

In this study we examine the iconography of the most masterly piece of work by Bartolome Bermejo, Piedad Despla, which fundamentally focuses on the figure of his principal. It is a composition stemming from an Annunciation which eternalizes in a celestial Jerusalem, and at the same time, a picture that holds witness to the state of sadness of Lluis Despla and the promise of a happy ending. We meet an archdeacon who, as as result of the scenery, is identified with the exhiled psalmist ,in addition to different iconographic aspects, until now inedited, such as the presence of the archangel Saint Gabriel and the Announcement to the shepherds or the Pillar of the Fortress. With the psalmist as company and the genious of Bermejo, we see the Hermon mountain, mount Missar, the falls of Jordan, and the marvellous Strength of Trinitarian God, unfolded before the reader. The celestial soul of Despla brings us to the tree of the Cross: the gates to the City of God. While observiing it, we can verify the presence of another protagonist, of great significance: the archer.
Francesc Ruiz i Quesada