Retrotabulum n.10

01-01
2014

 

Revisió del catàleg artístic dels Ortoneda, a partir d'un retaule de Cabra

En el decurs del període del gòtic internacional, la ciutat de Tarragona va acollir diversos pintors, entre els quals varen destacar Ramon de Mur, que també fou veí de Tàrrega i Montblanc, així com Mateu Ortoneda. Capital que dialogà artísticament amb Barcelona i València, el present treball el focalitzem en l'activitat pictòrica d'aquest darrer artista, tot desenvolupant una proposta que té a veure amb l'emergència de Pasqual Ortoneda, germà o tal vegada nebot de Mateu, dins l'obrador familiar.

La proposta té relació amb una obra inèdita que va ser subhastada aquest estiu a París. Atribuïda al Mestre de Cabassers, la pintura en qüestió explicita la petjada important de Guerau Gener i Lluís Borrassà al retaule major del monestir de Santes Creus i esdevé un testimoni singular a l'hora d'apropar-nos a la producció artística dels Ortoneda. Es tracta d'una taula de la Dormició de la Mare de Déu,coronada per la resurrecció dels morts i un escudet de gules amb una cabra d'argent, el qual i atès el lligam estilístic de la pintura amb el Mestre de Cabassers podria confirmar, finalment, que es tracta d'una obra documentada de Mateu Ortoneda per a l'església parroquial de Cabra, actual Cabra del Camp, duta a terme abans de l'any 1424.

Obra que connecta amb una sarja de la Mare de Déu de la catedral d'Osca, la versemblant taula de Cabra informa de la participació de Pasqual Ortoneda en el taller de Mateu i corrobora que obres com el retaule de la Verge de la Secuita, degueren ser contractades per aquest darrer mestre de retaules amb l'assistència de Pasqual.

La taula de la Dormició i la pintura sobre tela de la catedral d'Osca esdevenen el primer catàleg artístic del pintor Pasqual Ortoneda, important artista tarragoní que traslladà la seva residència a Aragó, l'any 1423. Així mateix, revelem que el comitent d'aquesta sarja fou el canonge de la catedral d'Osca Juan de Alguinyero, un dels principals promotors artístics d'aquest temple aragonès en temps del gòtic internacional. Francesc Ruiz i Quesada

Revisión del catálogo artístico de los Ortoneda, a partir de un retablo de Cabra

En el transcurso del periodo del gótico internacional, la ciudad de Tarragona acogió varios pintores, entre los cuales destacaron Ramón de Mur, que también fue vecino de Tárrega y Montblanc, así como Mateu Ortoneda. Capital que dialogó artísticamente con Barcelona y Valencia, el presente trabajo lo focalizamos en la actividad pictórica de este último artista, desarrollando una propuesta que tiene que ver con la emergencia de Pasqual Ortoneda, hermano o tal vez sobrino de Mateu, dentro del obrador familiar.

Dicha propuesta mantiene relación con una obra inédita que fue subastada este verano en París. Atribuida al Maestro de Cabassers, esta pintura explicita la huella importante de Guerau Gener y Lluís Borrassà en el retablo mayor del monasterio de Santes Creus y acontece un testimonio singular a la hora de acercarnos a la producción artística de los Ortoneda. Se trata de una tabla de la Dormición de la Virgen María, coronada por la resurrección de los muertos y un escudete de gules con una cabra de plata, el cual y dado el vínculo estilístico de la pintura con el Maestro de Cabassers, podría confirmar, finalmente, que se trata de una obra documentada de Mateu Ortoneda para la iglesia parroquial de Cabra, actual Cabra del Camp, llevada a cabo antes del año 1424.

Obra que conecta con una sarga de la Virgen de la catedral de Huesca, la verosímil tabla de Cabra informa de la participación de Pasqual Ortoneda en el taller de Mateu y corrobora que obras como el retablo de la Virgen de la Secuita, debieron de ser contratadas por este último maestro de retablos con la asistencia de Pasqual.

La tabla de la Dormición y la pintura sobre tela de la catedral de Huesca representan el primer catálogo artístico del pintor Pasqual Ortoneda, importante artista tarraconense que trasladó su residencia a Aragón, en el año 1423. Asimismo, revelamos que el comitente de la sarga fue el canónigo de la catedral de Huesca Juan de Alguinyero, uno de los principales promotores artísticos de este templo altoaragonés en tiempos del gótico internacional. Francesc Ruiz i Quesada

Review of the Ortoneda family artistic catalogue, from an altarpiece in Cabra

Throughout the international gothic period, the city of Tarragona was home to several painters, among whom Ramón de Mur, who also lived in Tárrega and Montblanc, as well as Mateu Ortoneda were most prominent. The city had close artistic contact with Barcelona and Valencia, and this work is focused on the pictorial activity of the latter of these artists, who developed a style which was influenced by the emergence of Pasqual Ortoneda, brother, or possible nephew of Mateu, within the family workshop.

This style relates to an unprecedented piece of work auctioned last summer in Paris. Attributed to the Master of Cabassers, this painting emphasizes the significant influences left by Guerau Gener and Lluís Borrassà on the main altarpiece of the Monastery of Santes Creus, and represents a unique testimony giving us a closer insight into the artistic production by the Ortoneda family. We are referring here to the panel of the Dormition of the Virgin Mary, crowned for the resurrection of the dead, and a red coat of arms with silver goat, and given the stylistic link of the painting with the Master of Cabassers, could finally confirm that it is, in fact, a documented piece of work by Mateu Ortoneda for the parish church of Cabra, now Cabra del Camp, produced earlier than 1424.

A piece which is connected with a canvas of the Virgin of Huesca Cathedral, the plausible panel of Cabra indicates that Pasqual Ortoneda participated in Mateu’s workshop and confirms that pieces of work such as the altarpiece of the Virgen of Secuita, must have been commissioned by this very altarpiece master together with Pasqual’s help.

The panel of the Dormition and the canvas painting at Huesca Cathedral represent the first artistic repertoire of painter Pasqual Ortoneda, an important artist from Tarragona, who moved to Aragon in 1423. We can furthermore reveal that the commissioner of this canvas was the canon of Huesca Cathedral, Juan de Alguinyero, one of the main artistic promoters of this temple of the Aragonese Highlands in times of the gothic international. Francesc Ruiz i Quesada