Lluís Dalmau tècnica pictòrica

05-06
2014

La Mare de Déu dels Consellers de Lluís Dalmau. Una nova tècnica per a una obra singular

En aquest article es donen a conèixer els materials utilitzats per Lluís Dalmau en la seva obra la Mare de Déu dels Consellers (MNAC/MAC 15938), actualment exposada al MNAC, i es fa una valoració de les influències rebudes per l’artista i la innovació tècnica que l’obra va representar en la seva època.

S’han dut a terme anàlisis de tots els colors representatius de la taula, a partir de l’ús de tècniques de microanàlisi com són la microscòpia òptica, la microscòpia electrònica de rastreig SEM-EDS, la difracció de raigs X amb llum sincrotró SR-XRD i la microespectroscòpia d’infraroig
amb llum sincrotró SR-μFTIR.

Les anàlisis fetes confirmen que a la Mare de Déu dels Consellers Lluís Dalmau utilitza plenament la tècnica a l’oli, de la qual demostra tenir un bon coneixement. Per la manera com l’artista la utilitza, la seqüència de capes, les barreges cromàtiques i els mateixos materials pictòrics, podem relacionar la nostra taula directament amb la pintura flamenca sobre taula contemporània i, en particular, amb l’obra de Jan van Eyck. Nati Salvadó & Salvador Butí & Francesc Ruiz i Quesada, & Hermann Emerich & Trinitat Pradell.

La Virgen de los Consellers de Lluís Dalmau. Una nueva técnica para una obra singular

En este artículo se dan a conocer los materiales utilizados por Lluís Dalmau en su obra la Virgen de los «Consellers» (MNAC/MAC 15938), actualmente expuesta en el MNAC, y se valoran las influencias recibidas por el artista y la inovación técnica que la obra representó en su época.

Se han realizado análisis de todos los colores representativos de la tabla, a partir del uso de técnicas de microanálisis como la microscopia óptica, la microscopia electrónica de rastreo SEM-EDS, la difracción de rayos X con luz sincrotrón SR-XRD y la microespectroscopia de infrarojo con luz sincrotrón SR-μFTIR.
 
Los análisis realizados confirman que en la Virgen de los «Consellers» Lluís Dalmau utiliza plenamente la técnica al óleo, de la que demuestra ser buen conocedor. Por la forma como el artista la utiliza, la secuencia de capas, las mezlas cromáticas y los propios materiales pictóricos, podemos relacionar nuestra tabla directamente con la pintura flamenca sobre tabla contemporánea y, en particular, con la obra de Jan van Eyck. Nati Salvadó & Salvador Butí & Francesc Ruiz i Quesada, & Hermann Emerich & Trinitat Pradell.

This article details the materials used by Lluís Dalmau in his work Mare de Déu dels Consellers (MNAC/MAC15938), currently on display at the MNAC, and assesses the influences received by the artist and the technical innovation constituted by the work in its time.

An analysis was made of the panel’s representative colours by means of microanalysis techniques such as the optical microscope, scanning electron microscope (SEM-EDS), synchrotron x-ray diffraction (SR-XRD) and synchrotronbased infrared microspectroscope (SR-μFTIR).

The analysis undertaken confirms that Mare de Déu dels Consellers by Lluís Dalmau fully uses the oil technique, of which he demonstrates good knowledge. Due to the manner in which the artist employs the oil technique, the sequence of layers, the colour blends and the pictorial material itself, the panel painting can be related directly to contemporary Flemish panel painting, and particularly the work of Jan van Eyck. Nati Salvadó & Salvador Butí & Francesc Ruiz i Quesada, & Hermann Emerich & Trinitat Pradell.